Termine & Anmeldung

Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Stuttgart
18. – 20. Februar 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Homburg/Saar
25. – 27. Februar 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Freiburg
11. – 13. März 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Würzburg
1. – 3. April 2019
Baumkontrolle III & IV – Intensivkurs
Prüfung FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur
Karlsruhe
15. – 16. April 2019
17. April 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Tribsees
13. – 16. Mai 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Kassel
20. – 22. Mai 2019
Baumkontrolle III & IV – Intensivkurs
Prüfung "FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur"
Tribsees
3. Juni 2019
4. Juni 2019
Vertiefungskurs Baumkontrolle
Tribsees
5. Juni 2019
Baumkontrolle III & IV – Intensivkurs
Prüfung "FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur"
Kassel
24. - 25. Juni 2019
26. Juni 2019
Vertiefungskurs Baumkontrolle
Kassel
27. Juni 2019
Vertiefungskurs Baumkontrolle
Tübingen
2. Juli 2019
Gehölzwertermittlung
Stuttgart
8. – 9. Juli 2019
Vertiefungskurs Baumkontrolle
Karlsruhe
1. Juli 2019
Praxistag Baumkontrolle
Ludwigsburg
3. Juli 2019
Praxistag Baumkontrolle
Ulm
22. Juli 2019
Praxistag Baumkontrolle
Freiburg
15. Juli 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
St. Augustin bei Bonn
16. – 18. September 2019
Holzzersetzende Pilze
Karlsruhe
23. September 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Leipzig
23. – 25. September 2019
Baumkontrolle I & II, Fachgerechte Baumpflege – Grundkurs
Augsburg
7. – 9. Oktober 2019
Baumkontrolle III & IV – Intensivkurs
Prüfung "FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur"
St. Augustin bei Bonn
21. – 22. Oktober 2019
23. Oktober 2019
Baumkontrolle III & IV – Intensivkurs
Prüfung "FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur"
Stuttgart
4. – 5. November 2019
06. November 2019